Architecture
20030514fTokyoOdaibaFujiTV
Tokyo Odaiba Fuji TV

2003/05/14 16:29:34


Supreme Court (SaikoSaibansho)
Z
2003/05/15 14:09:35


20030515aSaikoSaibansho
200305SakuradamonStrasse
Sakuradamon Strasse

2003/05/16 16:18:10


Recession?

2004/04/29 19:35:38


BauBoomRezession
Baustelle
Baustelle

2004/04/29 19:33:49


Baustelle2

2004/04/29 19:33:49


Baustelle2
GinzaAbends
Ginza

2004/04/29 19:35:31


Ginza on weekends

2004/04/29 19:35:24


GinzaFussgaengerzone
GinzaFussgaengerzone2
Ginza

2004/04/29 19:35:16


Ginza Sunset

2004/04/29 19:35:16


GinzaSunset
TokyoTochoAussen
Tokyo Prefectural Office (tocho)

2004/04/29 19:33:19


Hama Rikyu with Twin Towers

2004/04/29 19:35:16


HamaRikyTwinTowers
HamaRikyuUndSkyscraper
Hama Rikyu and Skyscrapers

2004/04/29 19:35:16


Hama Rikyu

2004/04/29 19:33:00


HamaRikyuUndSkyscraperFrauImKimono2
HamaRikyuUndSkyscraperImBau
Hama Rikyu

2004/04/29 19:35:09


Jutaku fusoku

2004/04/29 19:33:49


JapanFusokuSuruJutaku
JutakuPaakuTanashi
Jutaku Park

2004/04/29 19:33:49


Suganuma sonraku

2004/04/29 19:33:58


KamiDairaMuraSuganumaShurakuGesamtBW
KamiDairaMuraSuganumaShurakuIkken
Suganuma Sonraku, gassho zukuri

2004/04/29 19:33:58


Kyoto

2004/04/29 19:34:49


KyotoHaus
KyotoMachiya
Kyoto Machiya

2004/04/29 19:34:42


House in Tokyo, Suginami

2004/04/29 19:33:58


LueckenHaus
MetallicBar
MetallicBar

2004/04/29 19:34:42


Odaiba

2004/04/29 19:34:35


Odaiba2
SchwedenhausPlan
Swedish House

2004/04/29 19:34:07


Shiawase wa osumai kara

2004/04/29 19:34:07


ShiawaseWaOsumaiKara